R e g u l a m i n

d l a  u ż y t k o w n i k ó w

§ 1  Postanowienia Ogólne

 1. Właścicielem portalu www.kolejkoskop.pl (zwanego dalej: „Portalem”) jest Alivia – Fundacja Onkologiczna, z siedzibą w Warszawie 02-796 przy ul. Wąwozowej 11, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000358654, zwana dalej Operator Portalu.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Portalu oraz z oferowanych za jego pośrednictwem usług.
 3. Regulamin jest udostępniony Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej, w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik Portalu.
 4. Korzystanie z Portalu oznacza zapoznanie się, zaakceptowanie i przestrzeganie przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Wszelkie prawa autorskie dotyczące nazwy Portalu, wyglądu graficznego, oprogramowania, bazy danych i elementów graficznych stron, które zostały udostępnione Użytkownikom przez Portal podlegają ochronie prawnej i są własnością Operatora Portalu.
 6. Niniejszy Portal jest Portalem informacyjnym, platformą prezentacji czasu dostępu do usług związanych z medycyną oraz podmiotów leczniczych. Portal służy do wyszukiwania i porównywania czasów dostępów do usług w zadanej lokalizacji. Zawiera listę usług uporządkowanych w kategoriach. Dla każdej z usług w katalogu system prezentuje listę Oferentów, którzy realizują daną usługę – wraz z podaniem czasu dostępu do realizowanych badań, danych teleadresowych i innych szczegółów dot. danej oferty. Portal nie świadczy usług prezentowanych przez Oferentów.
 7. W ramach Portalu, Operator Portalu zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 8. Korzystanie z Portalu przez Użytkownika będącego konsumentem jest bezpłatne.
 9. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta pomiędzy Stronami z chwilą skutecznego otwarcia przez Użytkownika strony WWW Portalu w przeglądarce internetowej. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 2 Definicje

 1. Adres e-mail Użytkownika - adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik, konieczny do dokonania zgłoszenia chęci skorzystania z Oferty prezentowanej na Portalu przez Oferenta.
 2. Newsletter - elektroniczna forma biuletynu informacyjnego, który może być wysyłany drogą emailową do Użytkowników Portalu, zawierającego przegląd aktualnych nowości, wiadomości z branży, prezentacje najnowszych produktów, realizacji, prezentacji firm.
 3. Oferent – przedsiębiorca, który prezentuje Ofertę swoich usług na Portalu.
 4. Oferta – deklaracja Oferenta wykonywania określonej usługi zgodnie z jej opisem prezentowanym na Portalu. Oferta jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 § 1. Kodeksu Cywilnego.
 5. Opinia – pisemne wyrażenie opisowej opinii na Portalu przez Użytkownika oraz wystawienie oceny (w skali od 1 do 5) dla wybranego Oferenta.
 6. Regulamin - niniejszy Regulamin.
 7. Strony - Operator Portalu i Użytkownik.
 8. Treść (Treści) - treści i obiekty multimedialne (np. informacje, dane, pliki graficzne, zdjęcia lub filmy) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są prezentowane na Portalu.
 9. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Stronami.
 10. Usługa - usługa obejmuje udostępnianie przez Operatora Portalu, na zasadach określonych w Regulaminie, za pośrednictwem Portalu:
  1. możliwości wyszukania konkretnej Oferty w/g zadanych kryteriów oraz uzyskania o niej informacji;
  2. możliwości umieszczenia przez Użytkownika Opinii na Portalu na temat wybranego Oferenta;
  3. możliwości zgłoszenia chęci skorzystania z wybranej Oferty,
  4. możliwości otrzymywania na Adres e-mail Użytkownika, Newslettera oraz innej korespondencji;
 11. Użytkownik - oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która spełnia warunki Regulaminu i uzyskała dostęp do Usług świadczonych przez Operatora Portalu.

§ 3 Wymagania techniczne

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Operator Portalu są następujące: połączenie z siecią Internet; zaktualizowana do najnowszej wersji przeglądarka internetowa Chrome, Internet Explorer, Firefox lub Opera; przeglądarka powinna akceptować pliki "cookie"; przeglądarka powinna mieć włączoną obsługę JavaScript; przeglądarka powinna mieć zainstalowaną wtyczkę Flash Player. W celu korzystania z Portalu konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

§ 4 Prawa i obowiązki Operator Portalu

 1. Operator Portalu nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:
 1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika z Portalu w sposób sprzeczny z przepisami prawa;
 2. charakter zamieszczanych przez Użytkowników Opinii. Niemniej jednak Operator Portalu podejmuje czynności w zakresie weryfikacji charakteru prawnego Opinii wraz z otrzymaniem wiarygodnego zawiadomienia o naruszeniu zasad Regulaminu;
 3. za realizację usług opisanych w Ofertach, a zamieszczonych przez Oferentów;
 1. W przypadku stwierdzenia przez Operatora Portalu, że dany Użytkownik dokonał zamieszczenia w ramach Portalu Opinii niezgodnych z postanowieniami Regulaminu lub obowiązującym prawem, jest on uprawniony do niezwłocznego:
 1. usunięcia Opinii, których dotyczyło zgłoszenie naruszenia i/lub
 2. podjęcia kroków mających na celu uniemożliwienie Użytkownikowi korzystania z Portalu lub jego poszczególnych funkcjonalności i/lub
 1. Operator Portalu zastrzega sobie prawo do możliwości przesyłania Użytkownikowi na Adres e-mail Użytkownika informacji technicznych i systemowych dotyczących funkcjonowania Portalu, niestanowiących informacji handlowej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 5 Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
 1. korzystania z Portalu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami;
 2. poprawienia prawdziwych danych w przypadku wypełniania formularzy zawartych na Portalu;
 3. korzystania z Portalu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
 4. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub/i umieszczanie na Portalu niezamówionej informacji handlowej; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu nieuprawniony dostęp do danych lub funkcjonalności Portalu;
 5. korzystania z Portalu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Operatora Portalu, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw;
 6. korzystania z wszelkich Treści zamieszczonych w ramach Portalu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez Operatora Portalu;
 7. niezwłocznego powiadomienia Operatora Portalu o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 1. Użytkownikowi nie wolno w szczególności:
 1. dostarczać Opinii o charakterze bezprawnym, w szczególności Opinii naruszających prawa osób trzecich, Opinii nieprawdziwych, Opinii obraźliwych, wulgarnych, obscenicznych, o charakterze seksualnym, erotycznych, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego lub dobrego wychowania, a także Opinii mogących w inny sposób szkodzić reputacji Portalu. Zakaz ten dotyczy w szczególności zamieszczania przez Użytkownika na Portalu Opinii w sposób naruszający prawa autorskie uprawionych podmiotów;
 2. oferować na Portalu usług lub produktów, którymi obrót jest prawnie zakazany, w szczególności pochodzących z przestępstwa;
 3. zamieszczać ogłoszeń lub anonsów towarzyskich, a także jakichkolwiek materiałów o charakterze erotycznym;
 4. odsprzedawać Usług świadczonych za pośrednictwem Portalu, jak również pobierać opłat od innych Użytkowników i Operatora Portalu;
 1. W przypadku, gdy jakakolwiek osoba trzecia wystąpi wobec Operatora Portalu z jakimikolwiek roszczeniami z tytułu naruszenia jej praw (w tym praw autorskich) wynikających z umieszczenia przez Użytkownika Opinii, Użytkownik zobowiązuje się zwolnić Operatora Portalu z odpowiedzialności z tego tytułu poprzez wstąpienie w taki spór w miejsce Operatora Portalu.
 2. Uzyskanie dostępu do bazy danych Portalu w sposób inny niż wynikający z Regulaminu, w szczególności za pomocą oprogramowania niebędącego zwykłą przeglądarką internetową stanowi rażące naruszenie postanowień Regulaminu i może stanowić podstawę do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej.
 3. Użytkownik, zamieszczając w ramach Portalu Opinię wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników oraz Operatora Portalu.
 4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie czynności wykonane przez siebie w ramach Portalu.

§ 6 Prawa autorskie

 1. Użytkownik oświadcza, że w zakresie niezbędnym do korzystania z Portalu oraz w ramach zamieszczanej Opinii, dysponuje on autorskimi prawami majątkowymi oraz prawami pokrewnymi do Opinii, stanowiących utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność z tytułu zamieszczenia w ramach Portalu Opinii jak również za jej charakter. W szczególności nie może ona naruszać dóbr osobistych i praw wyłącznych osób trzecich (m.in. autorskich praw majątkowych), a także postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
 3. W szczególności zabronione jest zamieszczanie w ramach Portalu odniesień do Opinii, które:
 1. naruszałyby jakiekolwiek prawa osób trzecich, a w szczególności prawa pozostałych Użytkowników Portalu oraz Oferentów;
 2. naruszałyby prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
 3. byłyby obraźliwe bądź stanowiłyby lub mogłyby być uznane za groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
 4. byłyby zamieszczane w ramach Portalu w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich oraz renomy Operator Portalu lub Oferentów;
 5. naruszałyby w inny sposób postanowienia Regulaminu, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe (np. zawierały treści propagujące przemoc, treści o charakterze pornograficznym, nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, naruszające uczucia religijne).
 1. W przypadku powzięcia przez Użytkownika lub osobę trzecią informacji o fakcie zamieszczenia w ramach Portalu Opinii naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu, prawa osób trzecich (m.in. autorskie prawa majątkowe) oraz przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, Użytkownik lub osoba trzecia powinna niezwłocznie zgłosić taki fakt, kontaktując się z Operatorem Portalu na adres mailowy info@alivia.org.pl.
 2. W treści zgłoszenia naruszenia, o którym mowa w §6 pkt 4 należy podać co najmniej dane podmiotu dokonującego w/w zgłoszenia, określić charakter naruszenia oraz wskazać Opinię, których dane zgłoszenie naruszenia ma dotyczyć w sposób możliwy na ich identyfikację w ramach Portalu.
 3. Operator Portalu zastrzega sobie prawo do modyfikowania i/lub usuwania tych Opinii, co do których, opierając się na własnych źródłach lub opierając się na doniesieniach Użytkowników bądź innych osób lub organów, stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub stanowić uszczerbek dla dobrego imienia Portalu i/lub Operatora Portalu i/lub Oferenta. Niemniej jednak każdy Użytkownik powinien mieć na względzie, że Operator Portalu nie prowadzi kontroli Opinii zamieszczanych przez Użytkowników w ramach Portalu.
 4. Opinie zamieszczane przez Użytkowników w ramach Portalu nie wyrażają poglądów Operatora Portalu oraz nie powinny być utożsamiane z jego działalnością.
 5. W przypadku, gdy w wyniku umieszczenia przez Użytkownika w ramach Portalu Opinii, dojdzie do naruszenia przepisów obowiązującego prawa oraz praw osób trzecich, w tym m.in. uprawnionych z tytułu autorskich praw majątkowych lub praw pokrewnych i praw własności przemysłowej, przez Operatora Portalu działającego w zaufaniu do oświadczeń Użytkownika złożonych poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Użytkownik jest zobowiązany do pełnego pokrycia szkody poniesionej w związku z tym naruszeniem przez Operatora Portalu.
 6. W odniesieniu do Treści udostępnionych na Portalu, podlegają one ochronie prawa autorskiego, nie jest dopuszczalne wykorzystanie ich bez uprzedniej zgody Operator Portalu. Kopiowanie, przekazywanie oraz udostępnianie odpłatnie lub nieodpłatnie osobom trzecim treści znajdujących się na stronach Portalu jest zabronione.

§ 7 Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem Usługi.
 2. Użytkownik może zgłaszać reklamację w formie elektronicznej na adres: info@alivia.org.pl lub listem poleconym na adres Operatora Portalu.
 3. Reklamacja powinna zawierać nazwę zgłaszającego, jego dane teleadresowe, adres email, oraz opis problemu będącego podstawą reklamacji.
 4. Operator Portalu rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w danym terminie, Operator Portalu powiadomi w tym terminie reklamującego e-mailem o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 5. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Operator Portalu.

§ 8  Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych z siedzibą w Warszawie 02-796 przy ul. Wąwozowej 11.
 2. Dane jakie Użytkownik podaje przy korzystaniu z Portalu są wykorzystywane do prowadzenia Portalu, w szczególności zapewnienia sprawnego funkcjonowania Portalu, jak również w celu umożliwienia świadczenia Użytkownikom Usługi oferowanej w ramach Portalu.
 3. Dane jakie Użytkownik podaje przy korzystaniu z Portalu mogą być przekazywane wybranym Oferentom w zakresie niezbędnym do realizacji Usług. Dane te nie są udostępniane osobom trzecim.
 4. Operator Portalu zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika.
 5. Portal używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer Operatora Portalu, na komputerze osoby odwiedzającej Portal. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Operatora Portalu usługi do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Portal. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin. Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla komputerów Użytkowników, w szczególności tą drogą nie mogą przedostać się do komputerów wirusy.
 6. Operator Portalu oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Portalu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać Operatorowi Portalu na adres email info@alivia.org.pl.
 7. Jednocześnie Operator Portalu oświadcza, że stosowane przy ochronie Portalu nowoczesne techniki zabezpieczenia dostępu do danych i Treści służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa.
 8. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych udostępnionych przez innych Użytkowników Portalu wyłącznie w związku z korzystaniem z Portalu, chyba że uzyska zgodę od tych Użytkowników na przetwarzanie ich danych w zakresie lub celu wykraczającym poza korzystanie z Portalu.

§ 9 Odstąpienie/Rozwiązanie umowy

 1. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r., o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Operator Portalu i Użytkownik będący Konsumentem zgodnie postanawiają, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Użytkownikowi, ze względu na okoliczność, iż świadczenie Usługi rozpoczyna się przed upływem 10 dni od daty jej zawarcia, nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy.
 2. Każda ze stron może rozwiązać Umowę bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem Umowy.
 3. Rozwiązanie Umowy pomiędzy Stronami nie powoduje usunięcia Opinii przez niego umieszczonych na Portalu.

§ 10  Postanowienia końcowe.

 1. Aktualny Regulamin jest publikowany na Portalu oraz dostarczany w  formie elektronicznej nieodpłatnie Użytkownikowi, a także na każde jego żądanie.
 2. Operator Portalu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006r. - Dz.U. Nr 90, poz. 631).
 4. Ewentualne spory będą rozstrzygane przez sądy właściwe ze względu na siedzibę Operatora Portalu, zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 5. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na Portalu.